Kalinaw nga Tiunay

Usa ka higayon, miadto ako sa usa ka pari para mangumpisal. Human nako masulti ang akong mga sala, mihatag ang pari sa iyang tambag diri kanako. Didto, natandog gayud ako pag-ayo sa iyang gisulti kanako. Miingon siya: “In God’s eyes or in my eyes, your sins do not diminish your lovableness.” Kon sa Binisaya pa, “Sa mga mata sa Ginoo o sa akong mga mata, ang imong mga sala wala magkunhod sa imong pagkahiligugmaon.” Paghuman atong higayona, mipauli ako nga malipayon ug malinawon kay nabati nako ang pagpasaylo ug paghigugma sa Ginoo diri sa akong kinabuhi.

Sa Ebanghelyo kinutlo ni San Juan (20:19-31), nadungog nato nga ang unang pulong nga gilitok ni Kristo sa iyang pagpakita sa iyang mga tinun-an mao ang “kalinaw”. Wala niya badlonga ang iyang mga tinun-an sa ilang pagtago sa mga Hudiyo. Wala siya namuyboy. Wala siya midumot. Hinonoa, mihatag siya sa iyang pagpasaylo kanila. Mihatag siya sa iyang kalinaw.

“Mainyo unta ang kalinaw.” Kining mga pulonga naghatag og kasiguradoan sa nangahadlok nga mga kasing-kasing sa mga apostoles. Kining mga pulonga nagdala og mensahe sa kapasayloan taliwala sa mga paglimod ug pagbudhi nga gibuhat nila samtang nag-antos si Hesus. Kining mga pulonga naghatag og tiunay nga kalinaw sa ilang mga kalibog sa mga panghitabo.

“Mainyo unta ang kalinaw.” Kining mga pulonga gilitok karon ni Hesus kanatong tanan. Naghatag siya sa iyang kalinaw taliwala sa atong kagubot sa pamilya. Naghatag siya sa iyang kalinaw taliwa sa atong mga kahadlok sa mga panghitabo sa kalibutan karon. Naghatag siya sa iyang kalinaw taliwala sa atong pagkamakasasala ug pagkamasupilon sa iyang sugo sa paghigugma.

Mao kini ang kalinaw nga nagagikan sa pagkamahigugmaon sa Dios, ang kalinaw nga nagagikan sa tuburan sa iyang Diosnong Kalooy. Mao kini ang kalinaw nga naghatag og kapasayloan sa atong mga sala, naghatag og kalig-on batok sa mga pagsulay, ug naghatag og kahapsay taliwala sa kagubot. Mao kini ang kalinaw nga iyang gipadayag sa iyang kamatayon sa krus.

Ug mao usab kini ang kalinaw nga nag-aghat kanato karon nga mahimong manggiloloy-on ug mahigugmaon sa uban. Susama nga kita nahatagan sa kalinaw sa gugma ni Kristo, ato unta kining ipaambit sa uban pinaagi sa atong mga buhat sa kalooy ug paghigugma, ilabi na sa mga kabus ug sa mga tawong nakapasakit kanato pag-ayo.

Klai is a first year theology seminarian at San Jose Seminary. He hails from the Diocese of Dumaguete.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: