Ginoo, salamat sa bag-ong kinabuhi nga imong gihatag. Salamat sa bag-ong higayon diin maka-alagad ako kanimo pinaagi sa akong mga buluhaton ug mga tulumanon. Amen.

Kalinaw nga Tiunay

Usa ka higayon, miadto ako sa usa ka pari para mangumpisal. Human nako masulti ang akong mga sala, mihatag ang pari sa iyang tambag diri kanako. Didto, natandog gayud ako pag-ayo sa iyang gisulti kanako. Miingon siya: “In God’s eyes or in my eyes, your sins do not diminish your lovableness.” Kon sa Binisaya pa,... Continue Reading →

Status: It’s Complicated

by Renz Nikolai Flores The story of the two disciples on the road to Emmaus (Lk. 24: 13-25) is a very touching scene for me. We read in the Gospel that two disciples were on their road to Emmaus. They came from Jerusalem and were devastated because of what had just happened: their Messiah, Jesus,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑